ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กกค.(จร)(ซปก.)(e-bid)1/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017178285
รายละเอียด
AAJ-จ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงเพิ่มวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี ในพื้นที่ กฟส.อ.เชียงของ
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 27 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
28 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-241018 ต่อ 10167,10168
สอบถามทางอีเมล์
thikhamporn.dua@pea.co.th
Fax
053-246810
วงเงินงบประมาณ
2,774,189.00 บาท
ราคากลาง
2,774,189.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22452-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22452-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 93.7 kB]