ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 อป.(คพ) 042/65 ลว. 23 มิ.ย. 65
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
650614388124
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซี เอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด
บริษัท มินลดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
441,650.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-88180-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 397.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-88180-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 715.3 kB]