ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067344631
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุ ปี 2563 (งบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2563 ประเภทดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)13/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
13 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0 5326 6419
สอบถามทางอีเมล์
purchasing.n1@pea.co.th
Fax
0 5326 6419
วงเงินงบประมาณ
2,871,880.00 บาท
ราคากลาง
2,806,610.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2142-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 792.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2142-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 33.0 kB]