ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.3กบล.(มม.)35216/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
การขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
9 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
19 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
10:30 - 11:00
สอบถามทางโทรศัพท์
036-497093
สอบถามทางอีเมล์
Fax
036-497137
วงเงินงบประมาณ
51,600.00 บาท
ราคากลาง
51,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
2,580.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-32248-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 119.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง