ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.2 กกค.(ยธ)-EB-016/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067197667
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมกำแพงกันดิน ถนน - ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
30 มิถุนายน 2563 ถึง 9 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
10 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
2,760,493.00 บาท
ราคากลาง
2,760,493.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-892-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 227.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง