ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)36696/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายสินทรัพย์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ ของ ผกป.กฟส.อ.ป่าซาง (รถบรรทุก 1 ตัน นิสสัน สีส้ม)
ระยะเวลาขายแบบ
2 ธันวาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
9 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053520565
สอบถามทางอีเมล์
amornthep.thi@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
5,000.00 บาท
ราคากลาง
5,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง