ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ต.2ถล.(ปบ.)35379/2563 ลว.3ส.ค.2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077344267
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ. แบบครบวงจร ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.ถลางและการไฟฟ้าในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
3 สิงหาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
10 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
076-386880-3
สอบถามทางอีเมล์
wuth.san@pea.co.th
Fax
076-386878
วงเงินงบประมาณ
1,144,258.00 บาท
ราคากลาง
1,144,258.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4340-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4340-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]