ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1 กฟส.อ.มล.(กป)35402/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087130746
รายละเอียด
งานจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า รร.บ้านโป่งแพร่ ถึง บจก.กรุงเทพประกันภัยหมายเลขงาน WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0005 อนุมัติเลขที่ น.1 มล.(กป) 3050/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาขายแบบ
7 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-183850
สอบถามทางอีเมล์
Fax
053-666421
วงเงินงบประมาณ
722,832.23 บาท
ราคากลาง
722,832.23 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4878-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 251.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4878-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]