ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I021S028
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017202874
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 3 รายการ
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บ.เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด ราคา 495401.44 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.เอช แมคซ์ ไวร์ จำกัด ราคา 495401.44 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
495,401.44 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา