ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.มค.002/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127265491
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและอาคารคลังพัสดุ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (ปก.มค.002/2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
16 ธันวาคม 2563 ถึง 23 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
24 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
043-750461
สอบถามทางอีเมล์
jakrapan407@gmail.com
Fax
043-971303
วงเงินงบประมาณ
789,660.00 บาท
ราคากลาง
789,660.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-18236-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 264.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-18236-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 66.7 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
เนื่องจาก ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (TOR) มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม