ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3 ศท.(บง.) 107/2563 ลว. 8 ธันวาคม 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127135972
รายละเอียด
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ด้านงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
9 ธันวาคม 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
056799646
สอบถามทางอีเมล์
Kanthima.lik@pea.co.th
Fax
056799427
วงเงินงบประมาณ
898,800.00 บาท
ราคากลาง
898,800.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17750-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 147.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17750-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 44.1 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
ไม่มีผู้เสนอราคา