ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.3 กกค.(ยธ.) ป.ก. 009/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077032005
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ดิน (ถมดินบดอัดแน่น) สำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครราชสีมา 8 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
3 กรกฎาคม 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-4421-4334-8 ต่อ 10171
สอบถามทางอีเมล์
apichat.sri@pea.co.th
Fax
0-4446-5378
วงเงินงบประมาณ
1,438,187.00 บาท
ราคากลาง
1,436,154.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
535.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1261-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 498.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1261-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 39.7 kB]