ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 64I021S179
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057018450
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 30 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
29 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
30 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-535234-8
สอบถามทางอีเมล์
saharat.boo@pea.co.th
Fax
035-535160
วงเงินงบประมาณ
223,617.97 บาท
ราคากลาง
223,617.97 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34261-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 28.9 kB]