ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 64I011B218
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067098467
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัด ต่อ มิเตอร์ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
17 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-250814
สอบถามทางอีเมล์
Fax
034-250803
วงเงินงบประมาณ
1,999,990.50 บาท
ราคากลาง
1,999,990.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38468-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38468-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 56.6 kB]