ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I021S233
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067197689
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 2 รายการ
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ราคา 462775 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จำกัด ราคา 462775 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
462,775.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา