ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ก2 กกค.(กร1570/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067186834
รายละเอียด
จ้างจัดทำฐานราก F6/1 จำนวน 4 ฐาน และสมอบก A3 จำนวน 1 ก้อน งานย้ายเสา 115 เควี สร้างสะพาน กม.28+000 ทล.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
23 มิถุนายน 2565 ถึง 23 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
24 มิถุนายน 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
10164
สอบถามทางอีเมล์
sarayuth.wet@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
460,956.00 บาท
ราคากลาง
460,956.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-88111-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 128.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง