ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
อนุมัติ ผจก.กฟอ.ปลด. ลว.21 ธ.ค.63
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017182235
รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าแก้ไฟ หมายเลขทะเบียน 82-0812 รย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. บริษัท อีอีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. บริษัท อีอีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จำกัด ราคาที่เสนอ 221,061.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. บริษัท อีอีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
208,796.88 บาท
หมายเหตุ
จากศูนย์ซ่อมที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-21165-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 527.8 kB]