ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)135D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117043117
รายละเอียด
ซื้อPallet Plastic ขนาด 1x1.20 เมตร จำนวน 450 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
16 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455280
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
577,800.00 บาท
ราคากลาง
577,800.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-14299-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 158.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-14299-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 90.0 kB]