ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)050D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037599026
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลน หม้อแปลงระบบ 22 เควี ชนิดทนการลัดวงจร 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)050D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
2 เมษายน 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
19 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
1,527,960.00 บาท
ราคากลาง
1,527,960.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31244-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 111.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31244-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 46.8 kB]