ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(R)-008/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027257069
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
2 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
31 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
210,952,859.35 บาท
ราคากลาง
208,949,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
10,547,700.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27246-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.7 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27246-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 363.4 kB]