ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 อ.นฒ.(กป.) 51/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017049762
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท ลีพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ
14 มกราคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
21 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-637768
สอบถามทางอีเมล์
pea_nikompattana@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
752,560.44 บาท
ราคากลาง
752,560.44 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21553-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.0 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21553-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 5.0 MB]