ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(สว)-003-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127001745
รายละเอียด
จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 885 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
27 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
14 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5905325
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
7,405,149.00 บาท
ราคากลาง
7,355,907.60 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
370,258.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-33626-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 80.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33626-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 78.8 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564