ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 ขสม.(กป.) 2156/2565 ลว. 17 มิถุนายน 2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067286528
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก เพื่อก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ กฟย.อ.บ่อไร่ - ปรับปรุงหม้อแปลงซ.เขากำแพง ม.๒ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายอำพล ชูศิริ เสนอราคา 131,666.39 บาท
นางสำราญ ไวยวิเชียร เสนอราคา 136,738.60 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายอำพล ชูศิริ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
131,666.39 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา