ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2สชข.(กป.)1105
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
รายงานขอซื้อปูนเทโคนเสาตามประมาณการงานขยายเขตนายเริงชัย แสงบัณฑิต
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รักษ์วัสดุภัณฑ์ เสนอราคา 600 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
รักษ์วัสดุภัณฑ์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
600.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา