ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ซจ.กฟส.อ.ดก/002/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107110748
รายละเอียด
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายฯ นายพงษ์ศักดิ์ มหายศ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญสรยุทธการไฟฟ้า/ราคาที่เสนอ 142,789.98 บาท
2. บริษัท เอ็น ที เค อีเลคทริค 2020 จำกัด /ราคาที่เสนอ 142789.98 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอ็น อิเล็กทริก/ราคาที่เสนอ 142,775.45 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี เอ็น อิเล็กทริก
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
142,775.45 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11427-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 401.0 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11427-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 746.2 kB]