ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-098-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037469578
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์และระบบควบคุมสั่งการระยะไกล (FRTU+Media (3G)) พร้อมติดตั้ง จำนวน 205 ชุด สำหรับพื้นที่ปริมณฑลชนแดนกับ กฟน. ของเขต กฟก.1
ระยะเวลาขายแบบ
9 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
15 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323868
วงเงินงบประมาณ
16,911,885.00 บาท
ราคากลาง
19,957,559.75 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
845,595.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38434-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 199.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38434-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 114.0 kB]