ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟอ.กบบ(คพ)67/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067166319
รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ 1*50 จำนวน 4500 เมตร
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 495,945 บาท
บริษัท โฟร์ พลัส อิเล็คทริคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 520,020 บาท
บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด เสนอราคา 500,760 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 495,945 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
495,945.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา