ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I031S186
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047414070
รายละเอียด
จัดซื้อหม้อแปลงฯ จำนวน 2 รายการ สำหรับงาน คพจ.2.4(จซ.057/2564)
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บจก.สหภัณฑ์ อิเลคทริค
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจก.สหภัณฑ์ อิเลคทริค ราคา 397,761.80 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.สหภัณฑ์ อิเลคทริค
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
397,761.80 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34036-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 56.2 kB]