รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2564 จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kVA ,single-phase tranformer,19000-480/240V, withstand short-circuit (รหัสพัสดุ 1-05-000-0206) จำนวน 16 เครื่อง ของ กฟอ.เบตง 1,465,643.20 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564
2564 เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L 39,390,338.00 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564
2564 จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 2,539,110.00 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
2564 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัทซีอาร์เอส สตาร์ จำกัด 611,527.10 มิถุนายน 2564 2 มิถุนายน 2564
2564 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน ปป.ระบบจำหน่าย 22 Kv ในเขตเมืองใหญ่ (คพญ๑) ตอน ๓ ซ.เขาน้อย-หลังโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 648,575.79 มิถุนายน 2564 2 มิถุนายน 2564
2564 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV ในเขตเมืองใหญ่ (คพญ๑) ซอยเขาน้อย-หลัง รร.วัดบุญสัมพันธ์ ตอน ๑ ซอยเขาน้อย-ซอยบุญสัมพันธ์ ๖ 711,344.01 มิถุนายน 2564 2 มิถุนายน 2564
2563 งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพร้าว 424,800.00 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
2564 งานจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มวงจร 185 หน้า หน้า รร.บ้านโป่งแพร่-บจก.กรุงเทพประกันชีวิต (1) WBS.P-TDD01.3-A-MLOD0.0004 อนุมัติที่ น.1 มล.(กป) 1368/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 988,804.14 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้องานติดตั้งชั้นวางพัสดุและจัดเรียงพัสดุประกอบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่แผนกคลังพัสดุ กฟอ.หาดใหญ่ 1,251,900.00 มิถุนายน 2564 4 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ MacBook-Pro พร้อมระบบปฏิบัติการสำหรับใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 24 ชุด 2,587,182.96 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2564 และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)076D/2564 2,330,460.00 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี ๒๕๖๔ และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๘๐D/๒๕๖๔ 1,656,500.81 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี ๒๕๖๔ และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๘๕D/๒๕๖๔ 552,334.00 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี ๒๕๖๔ และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๘๗D/๒๕๖๔ 1,127,493.58 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี ๒๕๖๔ และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๙๒D/๒๕๖๔ 809,738.55 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2563 จัดซื้อ คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี ๒๕๖๔ และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๙๕D/๒๕๖๔ 1,474,781.00 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ แร็ค 4x200 มม.(4x8)แบบหลังยื่น ตามแผนจัดหาพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี ๒๕๖๔ และงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี เลขที่ ปก.ก.๒กบญ.(จซ.)๐๙๘D/๒๕๖๔ 5,948,451.00 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป(ถอดประกอบได้) พร้อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้งานที่ กรส.(ก2) 841,821.52 มิถุนายน 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จ้างเหมาขยายเขตฯ คขก.2 บ้านหนองวัวแดง ม.4 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง หมายเลขงาน WBS : I-64-A-KOKCS.ZG.0012 ตามอนุมัติเลขที่ น.1กค.(บค.) - 1982/2564 ลว. 7 เม.ย. 2564 146,620.34 มิถุนายน 2564 24 พฤษภาคม 2564
2564 จ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลาน คสล.ด้านหลังสำนักงาน(กรณีไม่มีชั้นลูกรัง) กฟอ.บ่อพลอย 587,957.51 มิถุนายน 2564 10 มิถุนายน 2564