รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2563 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ งบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ฯ และงบผู้ใช้ไฟ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding040/2563 1,966,861.16 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 20 รายการ งบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ฯ และงบผู้ใช้ไฟ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding039/2563 9,815,485.29 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ งบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ฯ และงบผู้ใช้ไฟ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding038/2563 2,049,805.01 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย สนง.กฟจ.พิจิตร ประจำปี 2564
โดยวิธี e-bidding เลขที่ น.2 พจ.(บห)82/2563 ลว.12 ต.ค. 2563
1,052,880.00 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-194-2563 10,183,211.40 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อหม้อแปลง 100 เควีเอ จำนวน 70 เครื่อง สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-191-2563 12,043,920.00 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อหม้อแปลง 160 เควีเอ จำนวน 58 เครื่อง สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-192-2563 12,964,334.00 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ จำนวน 55 เครื่อง สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-193-2563 15,801,225.00 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ จำนวน 52 เครื่อง สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-189-2563 4,609,217.60 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อหม้อแปลง 50 เควีเอ จำนวน 52 เครื่อง สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-190-2563 6,654,544.00 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟก.1 สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-188-2563 17,217,905.00 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563
2563 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และซอฟต์แวร์ Terminal Server จำนวน 12 รายการ 11,602,275.36 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อรถเครนไฮดรอริคประเภท CITY CRANE ขนาดยก 20 ตันจำนวน 5 คัน 123,050,000.00 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563
2563 ตรายาง รก.คพ.1,ผบห.กคพ.1 1,512.15 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อ Connectors 4,007,492.40 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563
2563 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผบห.กคพ.1 1,990.00 ตุลาคม 2563 8 ตุลาคม 2563
2564 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ภายใน สฟต.3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 3,685,080.00 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563
2564 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาด ภายใน สฟต.3 ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 1,603,664.64 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพัฒนาสายส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-112-2563 4,005,694.80 ตุลาคม 2563 28 กันยายน 2563
2563 เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพนักงาน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)
120,000.00 ตุลาคม 2563 8 ตุลาคม 2563