รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 จัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 P ระบบ 33 KV เลขที่ : กฟภ.กจพ.1.ป(มป)-008-2564 7,644,497.30 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 P ระบบ 22 KV เลขที่ : กฟภ.กจพ.1.ป(มป)-007-2564 110,545,947.90 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ ล่อฟ้า 30 KV 10 KA ชนิดฉนวนโพลีเมอร์สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ เลขที่ : กฟภ.กจพ.1.ป(ลฟ)-007-2564 1,056,090.00 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ ล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. เลขที่ กฟภ.กจพ.1-ป(ลฟ)-008-2564 9,710,250.00 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Cellular Network จำนวน 1,041 ซิมการ์ด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,945,200.00 กุมภาพันธ์ 2564 21 ธันวาคม 2563
2563 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สื่อสาร Cellular Equipment For Field Device Interface (Cellular Router) จำนวน 919 ชุด เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ FRTU เข้ากับระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,505,200.00 กุมภาพันธ์ 2564 21 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ หม้อแปลงระบบจำหน่าย พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-08-2564) 26,512,995.00 กุมภาพันธ์ 2564 14 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ ลูกถ้วยไฟฟ้า พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-09-2564) 4,023,028.80 กุมภาพันธ์ 2564 14 ธันวาคม 2563
2563 อาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 128,400,000.00 กุมภาพันธ์ 2564 14 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-10-2564) 690,150.00 กุมภาพันธ์ 2564 14 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ ล่อฟ้า พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ (เลขที่ N2.EB.(จซ.)-11-2564) 2,084,600.75 กุมภาพันธ์ 2564 14 ธันวาคม 2563
2564 E010 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 202/2564 8,010,020.00 กุมภาพันธ์ 2564 9 ธันวาคม 2563
2564 E010 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทหม้อแปลง จำนวน 4 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 201/2564
20,309,541.60 กุมภาพันธ์ 2564 7 ธันวาคม 2563
2563 จัดซื้อชุดเครื่องบำรุงรักษา OLTC (On load tap changer) ผลิตภัณฑ์ MR รุ่น Type V, Type H และ Type M 2,000,000.00 กุมภาพันธ์ 2564 18 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อเครื่องมือประจำห้องทดสอบ จำนวน 11 รายการ 599,200.00 กุมภาพันธ์ 2564 19 มกราคม 2564
2563 จ้างจ้างเหมาค่าแรงงาน ขยายเขต ปรับปรุง กฟจ.ปทุมธานี - เปลี่ยนและยกระดับสายแรงสูง สี่แยกสันติสุข - การประปาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182,967.00 กุมภาพันธ์ 2564 25 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการพัฒนาระบบสายส่ง และจำหน่าย (คพจ.2) 1,780,406.17 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับใช้งานโครงการ ในส่วนรับผิดชอบของ กฟอ.หาดใหญ่ และ กฟฟ.ในสังกัด 1,375,437.92 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
2564 จ้างติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ (Fire Alarm System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของสถานีไฟฟ้าท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) และสถานีไฟฟ้าบ่อพลอย 2 (ชั่วคราว) 162,640.00 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564
2564 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,000.00 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564