รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้ติน ระบบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า(ฝั่งคลองบางโพธิ์ใต้) จุดที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104,473,088.00 กุมภาพันธ์ 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 กองประชาสัมพันธ์ จ้าผลิตพร้อมจัดส่งหนังสือที่ระลึก 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,000,000.00 กุมภาพันธ์ 2563 5 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมาค่าแรงงานปรังปรุงเปลี่ยนสายระบบ22เควี บริเวณ แยกกวนอู-ถนนหนองเกตุใหญ่ 912,298.89 กุมภาพันธ์ 2563 29 กรกฎาคม 2563
2563 แผนดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 12,000,000.00 กุมภาพันธ์ 2563 24 กรกฎาคม 2563
2563 ดำเนินการงานจ้างเหมาปรับปรุงสายป้อนระบบไฟฟ้าสำรองพระตำหนักคลองหอยโข่ง โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 2,201,276.76 กุมภาพันธ์ 2563 10 กรกฎาคม 2563
2563 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหม้อแปลงขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 497,500.00 มกราคม 2563 2 กันยายน 2563
2563 ระบบจำหน่ายและสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 223,597.00 มกราคม 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้าฃเคเบิลใต้ดิน ระบบ 22 เควี ช่วงข้ามถนนวัดไพร่ฟ้า (ฝั่งคลองบางเดื่อ) จุดที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104,473,088.00 มกราคม 2563 25 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 จำนวน 10 รายการ (ฉ.3 พม.(คพ.) EBD001/2563) 11,373,672.00 มกราคม 2563 15 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 320X240 Pixels จำนวน 12 เครื่อง 6,420,000.00 มกราคม 2563 3 กรกฎาคม 2563
2563 จัดซื้อกล้องส่องความร้อน ความละเอียด 320X240 Pixels จำนวน 12 เครื่อง 6,420,000.00 มกราคม 2563 3 กรกฎาคม 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่าย กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ ประจำปี 2563 1,000,450.00 ธันวาคม 2562 13 สิงหาคม 2563
2563 ก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 3,866,980.00 ตุลาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ พื้นที่ Front Office ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร จังหวัด สกลนคร เลขที่ จป.ฉ.๑กกค.(ยธ)๐๕/๒๕๖๒ 901,401.87 ตุลาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมางานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00 x 22.00 ม. และงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 x 54.00 ม. รั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 8,095,028.80 กรกฎาคม 2562 1 กันยายน 2563
2563 จ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด 24.0x54.0 เมตร และรั้ว-ประตูลวดตาข่าย,รางระบายน้ำ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 5,020,440.00 กรกฎาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knock Down ที่ กฟย.อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 1,958,421.00 พฤษภาคม 2562 26 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมาค่าแรงงาน งานขยายเขต ปรับปรุง กฟจ.ปทุมธานี - เปลี่ยนและยกระดับสายแรงสูง สี่แยกสันติสุข - สะพานปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,880.00 กุมภาพันธ์ 2562 25 สิงหาคม 2563
2563 จ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมลานพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 1,344,600.00 กันยายน 2561 1 กันยายน 2563
2563 งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.แบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกุดบาก จ.สกลนคร 1,958,421.00 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2563