รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถกระเช้าฮอทไลน์ จำนวน 2 รายการ 217,745,000.00 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
2564 กล้อง,หูฟัง,ลำโพงคอมพิวเตอร์ 6,090.00 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
2564 งานเช่าอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี 240,000.00 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
2564 เช่าอาคารพร้อมที่ดิน เพื่อใช้เป็นสำนักงาน กฟย.ปะทิว จังหวัดชุมพร 770,400.00 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
2563 งานออกแบบและจัดทำรายงานความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
1,605,000.00 มิถุนายน 2564 4 พฤศจิกายน 2563
2564 เช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นสำนักงานของ กฟย.กะพ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 462,240.00 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2564
2564 เช่าพื้นที่เสาสัญญาณ ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สำหรับติดตั้งอุปกรณ์วิทยุ Non-Redundant MARS Master และอุปกรณ์ประกอบ ในพื้นที่อับสัญญาณตามโครงการ คจฟ.2 462,240.00 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2564
2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความประสงค์ที่จะจัดเช่าที่ดินบุคคลภายนอกเพื่อกองหมอนผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 มิถุนายน 2564 2 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อความมั่นคง,งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ,งานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้สายส่ง 115 เควี และงบทำการ ประจำปี 2564 3,088,635.25 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2564
2563 งานจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก.) บ้านโนนสะอาด ม.4 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ หมายเลข WBS P-AEP02.0-F-PKYCS.3010 736,374.00 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564
2564 จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 448,584,135.70 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564
2563 จัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ปี 2564 585,944.21 มิถุนายน 2564 17 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ Hardware 3,854,525.20 มิถุนายน 2564 17 มิถุนายน 2564
2564 งานจ้างสำรวจและนำเข้าสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว ประจำปี 2564 519,480.72 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
2564 Portable Oil Tester ขนาด 0-100 kV (Fully-Auto) ชุดตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลง 1,926,000.00 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อ เครื่องมือทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเคลื่อนที่ได้แรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 60 เควี 1,284,000.00 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564
2564 หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Samsung MLT-D307L 5,300.00 มิถุนายน 2564 10 มิถุนายน 2564
2564 กรอบรูปพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 750.00 มิถุนายน 2564 10 มิถุนายน 2564
2564 กระถาง,หิน,ดิน 1,360.00 มิถุนายน 2564 10 มิถุนายน 2564
2564 ปรับปรุงลานคสล. ที่แผนกคลังพัสดุ 971,774.00 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564