รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธัญบุรี งานบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 984,000.00 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
2563 จัดจ้างค่าแรงงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายฯ ถนนสายปะทิว - ท่าอากาศยานชุมพร ช่วงที่3 516,727.72 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
2563 จัดจ้างค่าแรงงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายฯ ถนนสายปะทิว - ท่าอากาศยานชุมพร ช่วงที่2 626,817.55 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2563 จัดจ้างค่าแรงงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายฯ ถนนสายปะทิว-ท่าอากาศยานชุมพร ช่วงที่1 518,755.73 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2564 E031 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กฟจ.ยโสธร และ คลังพัสดุ ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,052,880.00 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อชั้นวางและจัดเรียงพัสดุ เลขที่ คพ.จบ.136/2563 1,080,700.00 ตุลาคม 2563 28 กันยายน 2563
2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธัญบุรี งานบริการรักษาความสะอาด ประจำปี 2564 534,554.88 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.เสนา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-204-2563 4,668,540.54 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่คลังพัสดุ กฟจ.อยุธยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-203-2563 1,479,307.10 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-205-2563 1,167,611.82 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่คลังพัสดุ กฟอ.กบินทร์บุรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-206-2563 1,296,867.82 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูงทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี (รื้อถอนเครื่องเดิม) จำนวน 210 เครื่อง 7,130,501.40 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
2563 จ้างเหมาประดิษฐ์เครื่องมือปลอกสายหุ้มฉนวนแบบไม่ดับไฟ ( High Voltage Cable Stripper ) 1,540,800.00 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 789,660.00 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหล่มเก่า ปี 2564 526,440.00 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 534,554.88 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.บรบือ ประจำปี 2564 526,440.00 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2563 จ้างตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 9 แผนงานมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนงานที่ 14 ไลน์เมน KAC1,KAC5 ถึง บ้านคลองทุเรียน BYA3S-08 ฝั่งขวา (สฟฟ.กล.3)
2. แผนงานที่ 19 ไลน์เมน KAA7S-09 ถึง BYA4S-03 KAC2,KAC4(สฟฟ.กล.3)
3. แผนงานที่ 20 ไลน์เมนวัดบุนนาค KAC3 ถึง KAC3S-02 (สฟฟ.กล.3)
4. แผนงานที่ 21 ไลน์เมนสฟฟ.กล.3 ถึง บ้านทะเลน้อย KAC2 (สฟฟ.กล.3)
5. แผนงานที่ 22 ไลน์เมน สฟฟ.แกลง ถึง KAA4S-02 บ้านมาบฆ้อ KAA4 (สฟฟ.กล.1)
6. แผนงานที่ 23 ไลน์เมน KAA4R-03 บ้านทุ่งเค็ด (สฟฟ.กล.1)
7. แผนงานที่ 24 สายส่ง 115 KV. ไลน์ สฟฟ.กล.2 ถึง หัวสะพานนายายอาม (สฟฟ.กล.2)
8. แผนงานที่ 28 ไลน์เมน WCN7S-07 ถึง WCN7S-09 ฝั่งขวา (สฟฟ.วังจันทร์)
9. แผนงานที่ 46 ไลน์เมน หน้าพระตำหนักทับเสม็ด ถึงสี่แยกท่าเรือแกลง KAC3,KAC4 ฝั่งซ้าย,ฝั่งขวา
499,334.64 ตุลาคม 2563 7 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 13 รายการ งบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ฯ และงบผู้ใช้ไฟ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding037/2563 5,356,620.73 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 5 รายการ งบงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ฯ และงบผู้ใช้ไฟ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding041/2563 675,127.20 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563