รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟอ.กบินทร์บุรี จำนวน 9 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-048-2564
4,724,296.10 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟอ.พระพุทธบาท จำนวน 10 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-046-2564
632,872.90 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟอ.เสนา จำนวน 10 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-045-2564
5,192,656.50 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟอ.อรัญประเทศ จำนวน 9 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-043-2564
687,785.30 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว จำนวน 9 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-042-2564
683,633.70 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟจ.นครนายก จำนวน 12 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-041-2564
4,916,361.10 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟจ.ปราจีนบุรี จำนวน 13 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-040-2564
6,705,540.20 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟจ.สระบุรี จำนวน 9 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-039-2564
1,133,953.90 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟจ.อ่างทอง จำนวน 10 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-038-2564
1,537,301.10 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟจ.อยุธยา จำนวน 13 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-037-2564
1,258,309.30 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2563 เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการลูกค้า PEA Shop ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
(เดือนสิงหาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564)
446,040.00 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 พัสดุหลักปี 2564 ประเภทดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)04/2564) 1,150,250.00 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 พัสดุหลักปี 2564 ประเภทหม้อแปลง จำนวน 5 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)02/2564) 30,760,788.00 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 พัสดุหลักปี 2564 ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)05/2564) 2,194,784.00 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประจำปี 2564 975,840.00 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2563 AAJ-จัดเช่ารถยนต์จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 3 คัน ของ กฟน.1 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 4,500,000.00 กุมภาพันธ์ 2564 4 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อ ล่อฟ้าแรงสูงระบบ 22 และ 33 KV เลขที่ : กฟภ.กจพ.1.ป(ลฟ)-006-2564 48,461,370.00 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า 1 P เลขที่ : กฟภ.กจพ.1.ป(มป)-006-2564 199,811,800.00 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ Hotline clamp เลขที่ : กฟภ.กจพ.1.ป(พร)-013-2564 46,819,348.00 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563
2564 จัดซื้อ ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ : กฟภ.กจพ.1.ป(ดฟ)-003-2564 41,785,640.00 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563