รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 จัดซื้อ Substation connectors เลขที่ กฟภ.กจพ.1.ป(พร)-015-2564 3,777,260.50 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 งานปรับปรุงที่ดิน-ถมดินบดอัดแน่น ที่ สฟฟ.จันทบุรี 2 (ถาวร) จ.จันทบุรี 3,123,116.00 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 งานปรับปรุงที่ดิน-ถมดินบดอัดแน่น ที่ สฟฟ.บึง 3 (ถาวร) เพิ่มเติม จ.ชลบุรี 1,502,494.00 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 101/2564 29,394,317.27 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 106/2564 578,656.00 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 15 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 102/2564 11,112,487.62 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 งานปรับปรุงที่ดิน-ถมดินบดอัดแน่น ที่ สฟฟ.พัทยาใต้ 3 (ถาวร) จ.ชลบุรี 1,152,176.00 กุมภาพันธ์ 2564 12 มกราคม 2564
2563 จัดจ้างก่อสร้างด้านโยธา สถานีไฟฟ้าโนนสูง(ชั่วคราว) จังหวัดนครราชสีมา 806,769.30 กุมภาพันธ์ 2564 12 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อรถกระเช้าฮอทไลน์ 22 เควี จำนวน 1 คัน 8,239,000.00 กุมภาพันธ์ 2564 12 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2564 งานงบผู้ใช้ไฟ อุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 5 รายการ เลขที่ S1(B)Hardware(C)020/2564 2,538,575.00 กุมภาพันธ์ 2564 11 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2564 งานงบผู้ใช้ไฟ อุปกรณ์โลหะ จำนวน 19 รายการ เลขที่ S1(B)Hardware(C)018/2564 3,124,507.00 กุมภาพันธ์ 2564 11 มกราคม 2564
2564 พัสดุรอง ปี 2564 งานงบผู้ใช้ไฟ อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 19 รายการ เลขที่ S1(B)Hardware(C)017/2564 5,922,583.75 กุมภาพันธ์ 2564 11 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2564 งานงบผู้ใช้ไฟ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 18 รายการ เลขที่ S1(B)Hardware(C)019/2564 4,041,283.00 กุมภาพันธ์ 2564 11 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2564 งานงบผู้ใช้ไฟ อุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ เลขที่ S1(B)Hardware(C)021/2564 943,740.00 กุมภาพันธ์ 2564 11 มกราคม 2564
2564 จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี จำนวน 3 รายการ 160,097,359.00 กุมภาพันธ์ 2564 11 มกราคม 2564
2564 จัดจ้างทำสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมประเภทต่างๆ จำนวน 3 รายการ 205,403,834.00 กุมภาพันธ์ 2564 11 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 7 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 604/2564 งานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 5,651,226.40 กุมภาพันธ์ 2564 8 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรองปี 2564 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 4 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 105/2564 2,855,680.20 กุมภาพันธ์ 2564 8 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟจ.สระแก้ว จำนวน 8 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-050-2564
521,732.00 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อสำรองใช้งานในพื้นที่ คลังพัสดุ กฟอ.ธัญบุรี จำนวน 11 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-P-049-2564
502,215.20 กุมภาพันธ์ 2564 7 มกราคม 2564