รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2563 จัดซื้อพัสดุ ประเภทสายไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งสถานีไฟฟ้าหนองปรือ(ยกเลิกมาจาก จซ.233/2562) 1,756,298.00 พฤศจิกายน 2563 5 สิงหาคม 2563
2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564 1,052,880.00 พฤศจิกายน 2563 3 สิงหาคม 2563
2563 จ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณแยกหนองปู จุดที่ 1 กฟอ.แก่งคอย จ.สระบุรี (จุดที่ 8) แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) 1,409,821.30 พฤศจิกายน 2563 30 กรกฎาคม 2563
2563 โครงการพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Ware House 1,262,600.00 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี 2564 งานด้านติดตั้ง/สับเปลี่ยน/รื้อถอน มิเตอร์ (อ้างอิง 63I011B249) 1,754,564.60 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
2563 งานแจ้งเตือนก่อนงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟประเภทเอกชนรายย่อยของ กฟส.อ.บนส.ประจำปี 2563 462,240.00 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อจัดจ้าง
1.งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์บ้านหนองบัวน้อย ม.9 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
1.1 ปรับปรุงไม้แป้นรองรับสายรองรับมิเตอร์
- มิเตอร์เรื่องที่ 1 จำนวน 180 เครื่อง ราคากลาง เครื่องละ 210 บาท
- มิเตอร์เครื่องที่ 2,3,4, จำนวน 226 เครื่อง ราคากลาง เครื่องละ 140 บาท
หมายเหตุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
121,800.00 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563
2563 งานจ้างเหมากอ่สร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่
กฟฉ.2(จ.ร้อยเอ็ด), กฟต.2 (จ.ตรัง) และ กฟน.3 (จ.อุทัยธานี)
140,530,363.09 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุตามแผนจัดหางบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563(เพิ่มเติม) รายการ TR.30 KVA 1P 22-0.48/0.24 KV SC เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)108D/2563 4,609,217.60 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 ขอซื้อขอจ้าง
1.แฟ้มอ่อน จำนวน 1 กล่อง
2.กาวสองหน้าบาง จำนวน 2 ม้วน
3.กระดาษ AA จำนวน 1กล่อง
4.ปากกา จำนวน 1 กล่อง
40,000.00 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จำนวน 4,200 ลูก ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)114D/2563 4,300,758.00 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 จัดซื้อล่อฟ้า 24-26 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 500 ชิ้น ตามแผนจัดหาพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)121D/2563 1,472,855.00 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 จ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (ช่วง NBL๙S-๐๓ ,NBL๑๐S-๐๖) 109,857.97 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 2563
2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 526,440.00 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
2563 แผนเช่าอาคาร เพื่อใช้พื้นที่อาคารสหไทยพลาซ่า ทุ่งสง ดำเนินการ PEA Shop ปี 2563 มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน รวมเป็นเงิน 1,188,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 1,188,000.00 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563
2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 2 รายการ (63IAHEB020) 9,686,474.60 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
2564 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟส.หนองกุงศรี ประจำปี 2564 526,440.00 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
2563 จ้างเหมาเอกชนขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟจ.ปท.-โครงการ คณาสิริ346 เฟส 2(เฉพาะแรงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,879.20 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
2563 จ้างจ้างเหมาเอกชนขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย กฟจ.ปท.-ประตูน้ำวัดบางคูวัดนอกชลประทานปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174,627.21 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
2563 งานติดตั้งชั้นวางและจัดเรียงพัสดุ โครงการ Modern warehouse (ผคพ.กฟอ.บปก.) 1,690,600.00 ตุลาคม 2563 28 กันยายน 2563