รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2564 จัดซื้อพัสดุรอง งบคพจ.2 ปี 2563 และ คพจ.2 ปี2564 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 16 รายการ (64IAHEB008) 25,446,322.70 กรกฎาคม 2564 21 มิถุนายน 2564
2564 งานจ้างเหมาจัดหาซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation 22,173,904.25 กรกฎาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564
2564 งานจ้างเหมาจัดหาฮาร์ดแวร์พร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารสำหรับสถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation 88,102,777.08 กรกฎาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564
2564 จัดซื้อปะเก็นยางไม้ก๊อก จำนวน 2 รายการ 1,155,600.00 กรกฎาคม 2564 24 พฤษภาคม 2564
2564 จัดซื้อซิลิกาเจล จำนวน 1 รายการ 3,402,600.00 กรกฎาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
2564 จัดซื้อ Automatic Voltage Regulator Control (TP) จำนวน 1 รายการ 1,187,700.00 กรกฎาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
2564 ประกาศแผนการจัดซื้อ 115 kV Transformer Bushing for Power Transformers 1,733,400.00 กรกฎาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
2564 ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี - กฟอ.ธัญบุรี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด (ถาวร) ถึง ปากซอยทางเข้าสถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด (ชั่วคราว) จ.ปทุมธานี
1,590,657.72 กรกฎาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
2564 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 2 - ทางหลวงหมายเลข 225 กิโลเมตรที่ 33+371 จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 1 97,660,032.06 กรกฎาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
2564 งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 2 - ทางหลวงหมายเลข 225 กิโลเมตรที่ 33+371 จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนงานที่ 1 97,660,032.06 กรกฎาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
2564 1.จัดซื้อชุดเครื่องมือบำรุงรักษา OLTC (On load Tap changer)
535,000.00 กรกฎาคม 2564 17 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าพร้อมตู้ครอบเก็บเสียงชนิดเคลื่อนย้ายได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ จำนวน 26 ชุด 3,900,002.34 กรกฎาคม 2564 17 มิถุนายน 2564
2563 จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านป่าเมี้ยง(สันโค้ง) ม.9 หมายเลขงาน WBS P-TDD01.4-A-MACD1.2020 อนมุัติเลขที่ น.1มจ.(กป.) - 1110/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 331,507.40 กรกฎาคม 2564 24 มิถุนายน 2563
2564 จัดซื้อกราวด์ร็อด ขนาด 60 x 60 x 5 มม. ยาว 2 เมตร งานก่อสร้างสายส่งรองรับ สฟฟ. เขาคิชฌกูฎ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)099D/2564 1,070,000.00 มิถุนายน 2564 21 พฤษภาคม 2564
2564 น้ำกลั่นใหญ่ 278.20 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2564
2564 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรงงาน)
กฟส.อ.ห้างฉัตร ปรับปรุงแรงสูงบ้านหล่ายทุ่ง
WBS:I-63-A-HAC64.MS.2005
162,908.90 มิถุนายน 2564 4 มิถุนายน 2564
2564 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอยะหา จังหวัดยะลา 4,601,000.00 มิถุนายน 2564 28 พฤษภาคม 2564
2564 ก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ขนาด 10.00x13.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอธารโต จังหวัดยะลา 4,601,000.00 มิถุนายน 2564 28 พฤษภาคม 2564
2564 ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 20.00 เมตร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.ระแงะ 16,050,000.00 มิถุนายน 2564 28 พฤษภาคม 2564
2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อรถกระเช้าฮอทไลน์ 22 เควี จำนวน 1 คัน 8,239,000.00 มิถุนายน 2564 22 มิถุนายน 2564