รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบตู้เก็บเสียง ขนาดจ่ายไฟ 10 kW 380/220V. 50 Hz จำนวน 26 เครื่อง 3,900,002.34 มีนาคม 2564 30 ธันวาคม 2563
2563 อาคารอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 173,350,700.00 มีนาคม 2564 29 ธันวาคม 2563
2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 สวิตซ์ธรรมดา 1 ขา 33 KV. 600 A. ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 90 ชุด 744,110.10 กุมภาพันธ์ 2564 21 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 ประเภทล่อฟ้า จำนวน 3 รายการ 1,876,780.00 กุมภาพันธ์ 2564 21 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 ดรอพเอาท์ 33 KV. 100 A. 8 KA. จำนวน 800 ชุด 2,653,600.00 กุมภาพันธ์ 2564 21 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ 10,596,684.74 กุมภาพันธ์ 2564 21 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 (เพิ่มเติม) ของ กฟต.2 ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 31,209,225.00 กุมภาพันธ์ 2564 21 มกราคม 2564
2563 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก คพส.8.1 และคฟม.2 เพิ่มเติมปี 2563 ลูกถ้วย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,596,493.50 กุมภาพันธ์ 2564 20 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2) กฟจ.เพชรบูรณ์ 809,192.85 กุมภาพันธ์ 2564 20 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า พัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ 3,668,644.80 กุมภาพันธ์ 2564 19 มกราคม 2564
2563 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.2)(แผน4) ประจำปี 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) จำนวน 7 รายการ ดังนี้
1.เสาคอนกรีต 8 เมตร จำนวน 13 ต้น
2.เสาคอนกรีต 9 เมตร จำนวน 13 ต้น
3.เสาคอนกรีต 12.20 เมตร จำนวน 70 ต้น
4.เสาคอนกรีต 14.30 เมตร จำนวน 54 ต้น
5.เสาตอม่อ คอร ขนาด 0.36x0.36 เมตร ยาว 4.50 เมตร จำนวน 16 ต้น
6.เสาตอม่อ คอร ขนาด 0.36x0.36 เมตร ยาว 5.50 เมตร จำนวน 8 ต้น
7.คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปัน(สำหรับเข้าปลายสาย)120x120x2,500 มม. จำนวน 47 ท่อน
กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน โดยแบ่งเป็น 3 งวด งวดแรกภายใน 30 วัน, งวดที่ 2 ภายใน 60 วัน, งวดที่ 3 ภายใน 90 วัน
1,343,409.61 กุมภาพันธ์ 2564 18 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 61 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-01/2564 ในพื้นที่ กฟน.2 ตามโครงการ คพจ. 2 แผนที่ 3 37,575,178.23 กุมภาพันธ์ 2564 15 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ งานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ในพื้นที่ กฟก.2 เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)037D/2564 5,089,215.32 กุมภาพันธ์ 2564 15 มกราคม 2564
2564 จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขต บริษัท 9999 กรุ๊ป จำกัด 560,282.05 กุมภาพันธ์ 2564 14 มกราคม 2564
2563 จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย(คพจ.1.3) ช่วงบ้านโคกกลาง(เขตแบ่งแดน อ.ท่าคันโท, อ.กุมภวาปี) – โรงแป้งมัน บริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร์ท จำกัด
อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
648,000.00 กุมภาพันธ์ 2564 15 ธันวาคม 2563
2564 เช่าอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลนางแล 1,980,000.00 กุมภาพันธ์ 2564 15 มกราคม 2564
2564 E010 จัดซื้อพัสดุหลักงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ประเภทลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 205/2564 6,484,200.00 กุมภาพันธ์ 2564 14 มกราคม 2564
2564 เช่าบริการระบบวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio (Digital) สำหรับติดตั้งใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 9 เขต 942,610,901.76 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 พัสดุหลักปี 2564 ประเภทลูกถ้วย และเคเบิลสเปเซอร์ที่ใช้เกณฑ์ราคา จำนวน 2 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)12/2564) 521,304.00 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564
2564 จัดซื้อ Overhead line hardware เลขที่ กฟภ.กจพ.1.ป(พร)-014-2564 4,917,960.75 กุมภาพันธ์ 2564 13 มกราคม 2564