รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน
2564 จัดซื้อ Substation connector และ connector 3,394,254.00 พฤศจิกายน 2563 22 กันยายน 2563
2564 จัดซื้อ Hotline clamp 123,238,320.00 พฤศจิกายน 2563 22 กันยายน 2563
2564 จัดซื้อ Overhead line hardware 11,941,307.00 พฤศจิกายน 2563 22 กันยายน 2563
2563 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 25,251,488.54 พฤศจิกายน 2563 15 กันยายน 2563
2563 จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการ กฟภ. (PEA Academy) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 718,973,553.91 พฤศจิกายน 2563 15 กันยายน 2563
2563 จัดซื้ออุปกรณ์ Fiber Optic Multiplexer (FOM) สำหรับเชื่อมต่อระบบสื่อสารอุปกรณ์วิทยุ Master 973,700.00 พฤศจิกายน 2563 11 กันยายน 2563
2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ 7,999,983.40 พฤศจิกายน 2563 10 กันยายน 2563
2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) หม้อแปลง จำนวน 10 รายการ 22,313,031.00 พฤศจิกายน 2563 10 กันยายน 2563
2563 จัดซื้อพัสดุหลักปี 2563 (เพิ่มเติม) ลูกถ้วยและเคเบิลสเปเซอร์ จำนวน 6 รายการ (Price Performance) 5,179,014.00 พฤศจิกายน 2563 10 กันยายน 2563
2563 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนราษฎร์ยินดี ช่วงที่ 2-3 (จุดตัดถนนเพชรเกษม - จุดตัดถนนธรรมนูญวิถี)
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (หาดใหญ่ Lot 2) (เปลี่ยนแปลงแผน)
205,147,964.90 พฤศจิกายน 2563 10 กันยายน 2563
2564 ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าหนองเรือ) 20,330,000.00 พฤศจิกายน 2563 8 กันยายน 2563
2564 ประกวดราคา จัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA, 3 P ระบบ 22 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มป)-005.1-2564 และ กฟภ.กจน.ป(มป)-005.2-2564 610,166,044.80 พฤศจิกายน 2563 3 กันยายน 2563
2564 ประกวดราคาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA, 3 P ระบบ 22 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มป)-004.1-2564 และ กฟภ.กจน.ป(มป)-004.2-2564 292,865,987.10 พฤศจิกายน 2563 3 กันยายน 2563
2564 ประกวดราคาซื้อ คาปาซิเตอร์ ใช้นอกอาคาร เลขที่ กฟภ.กจน.ป(คป)-002-2564 23,089,562.10 พฤศจิกายน 2563 3 กันยายน 2563
2564 ประกวดราคาจัดซื้อ ล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500 V. เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.1-2564 และ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-005.2-2564 31,779,000.00 พฤศจิกายน 2563 3 กันยายน 2563
2564 ประกวดราคาจัดซื้อ ล่อฟ้าแรงสูง ระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-002-2564 91,176,840.00 พฤศจิกายน 2563 3 กันยายน 2563
2564 ประกวดราคาจัดซื้อ ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ ระบบ 22 KV และ 33 KV เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ดฟ)-002-2564 86,497,516.00 พฤศจิกายน 2563 3 กันยายน 2563
2564 ประกวดราคาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า 1 P และ 3 P เลขที่ กฟภ.กจน.ป(มป)-003-2564 487,567,467.10 พฤศจิกายน 2563 3 กันยายน 2563
2563 งานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20,330,000.00 พฤศจิกายน 2563 17 สิงหาคม 2563
2563 จัดซื้อสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ จำนวน 31 ชุด และ 33 เควี 400 แอมป์ จำนวน 155 ชุด 41,024,656.00 พฤศจิกายน 2563 6 สิงหาคม 2563