รายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ประกาศแผน File
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 101,493,780.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
2564 งานจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ เขตพื้นที่ ภาคเหนือ 69,861,370.00 สิงหาคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
2564 จัดซื้อเครื่องมือ Wireless HV Ratio Tester ให้ การไฟฟ้าชั้น 1-3 ในสังกัด กฟน.3 1,905,670.00 กรกฎาคม 2564 22 มิถุนายน 2564
2564 การจัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี 2564 จำนวน 137 ท่อน 622,281.83 กรกฎาคม 2564 22 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ยึดโยง จำนวน 1 รายการ (64IAHSL001) 7,254,343.20 กรกฎาคม 2564 29 เมษายน 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง งบโครงการ งบลงทุน และงบทำการ ปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 2 รายการ (64IAHSL007) 864,185.50 กรกฎาคม 2564 20 มิถุนายน 2564
2564 E010ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มงานมิเตอร์หม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพหาหนะ สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟฉ.2 ปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 7 รายการ เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 เครื่องมือ-เครื่องใช้ 401/2564 7,918,000.00 กรกฎาคม 2564 17 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลโรงพยาบาลและระบบบริหารจัดการคิว (Hospital Information and Queue Management System) พร้อมติดตั้ง 6,239,999.25 กรกฎาคม 2564 17 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.2 แผนที่ 4 19,286,964.00 กรกฎาคม 2564 16 มิถุนายน 2564
2564 งานจ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)(โครงการศุภาลัย ไพรด์ ศรีราชา) 1,320,134.33 กรกฎาคม 2564 14 มิถุนายน 2564
2564 ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน, หลังคาคลุมลานพัสดุ, ถนน-ลาน คสล., รั้ว-ประตู และ รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ภายในสถานีไฟฟ้าแม่ริม) 25,531,701.18 กรกฎาคม 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อพร้อมติดตั้งชั้นวางพัสดุ และจัดเรียงพัสดุ จำนวน 2 ประเภท ให้คลังพัสดุ กฟอ.ธัญบุรี, กฟจ.อยุธยา และ กฟอ.เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-108-2564 2,696,400.00 กรกฎาคม 2564 11 มิถุนายน 2564
2564 จ้างออกแบบ ผลิต เผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรับรู้งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางออนไลน์
5,350,000.00 กรกฎาคม 2564 5 พฤษภาคม 2564
2564 แผนจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสํานักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายนํ้า-บ่อพัก ที่ กฟย.อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,868,407.33 กรกฎาคม 2564 8 มิถุนายน 2564
2564 แผนจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสํานักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายนํ้า-บ่อพัก ที่ กฟย.อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,715,752.62 กรกฎาคม 2564 8 มิถุนายน 2564
2563 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุเกิน 10 ปี เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงภายในหน่วยงานสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2564 จำนวน 173 เครื่อง 7,933,824.00 กรกฎาคม 2564 2 เมษายน 2564
2564 จ้างตกแต่งห้องโถงบริเวณหน้าห้อง รฝ.ปบ.น.3 อาคาร 4 ชั้น 1 395,900.00 กรกฎาคม 2564 28 เมษายน 2564
2564 จ้างเหมางานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วงโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม - เซิดน้อย ตอน 1 766,935.13 กรกฎาคม 2564 2 มิถุนายน 2564
2564 ซ่อมขดลวดหม้อแปลงชำรุด จำนวน 5 รายการ รวม 48 เครื่อง 2,243,756.30 กรกฎาคม 2564 2 มิถุนายน 2564
2564 จัดซื้อพัสดุรอง งบโครงการ งบลงทุน และงบทำการ ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 14 รายการ (64IAHEB002) 9,316,110.15 กรกฎาคม 2564 21 มิถุนายน 2564