ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ
2563
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านป่าเมี้ยง(สันโค้ง) ม.9 หมายเลขงาน WBS P-TDD01.4-A-MACD1.2020 อนมุัติเลขที่ น.1มจ.(กป.) - 1110/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ
331,507.40 บาท
เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ
24 มิถุนายน 2563
ไฟล์ประกาศ
PEA-13653-Plan.pdf [ขนาดไฟล์ : 214.8 kB]