รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ฉ.1อด.2(กส.)1262/2563 ขยายเขตฯ น.ส.ปนัดดา เรืองเดช ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0117.02.1
25 มิถุนายน 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1260/2563 ขยายเขตฯ นางวิลัยวรรณ โคตรแสนดี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0135.01.1
25 มิถุนายน 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1278/2563 ขยายเขตฯ นายณัฐกร พูนศรี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0139.01.1
25 มิถุนายน 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1280/2563 ขยายเขตฯ นางพัชวรรณ คำชมพู ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0141.02.1
25 มิถุนายน 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1281/2563 ขยายเขตฯ นายปกรณ์เกียรติ พลบัวไล ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0141.01.1
25 มิถุนายน 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1279/2563 ขยายเขตฯ นายยอดหนุ่ม บุญประคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0148.01.1
25 มิถุนายน 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1261/2563 ขยายเขตฯ นายพุทธศักดิ์ ล้ออุทัย ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0143.02.1
25 มิถุนายน 2563
ฉ.๓กฟอ.บญ.(บห.)35091/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟฯ และ งานสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องฯ ครั้งที่ 3 ประจำไตรมาสที่ 2/2563 จำนวน 3 รายการ 3 รหัสพัสดุ ให้ กฟอ.บญ. และ กฟฟ. ในสังกัด กฟอ.บญ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2563
พนท.บค.033/2563 อุปกรณ์วัสดุเบ็ดเตล็ดภายใน สนง. และวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ( GECC ปี 2563 ) 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/204/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายชาติชาย วิมลมงคลพร หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0143 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/203/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท คอสโม แมนูแฟคเจอริ่ง (ระเทศไทย) จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0150 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/202/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายวรุตม์ สามงาม หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0149 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/201/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายไวยศ กำจัดภัย หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0139 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/200/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0123 25 มิถุนายน 2563
พนท.บค.032/2563 ค่าป้ายพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ ( GECCปี 2563 ) 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/211/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวฐิติมา คงถาวร หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1309 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/210/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายจิรพงษ์ ชูจิตร หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1307 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/209/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสิริปภา ประเสริฐ หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1306 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/208/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวนฤมล ทองสว่างแจ้ง หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1308 25 มิถุนายน 2563
ก.2 พนท.(กส.)/207/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางพรทิพย์ ตุงคะบูรณะ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0145 25 มิถุนายน 2563