รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
ฉ.1อด.2(กส.)1366/2563 ขยายเขตฯ บจก.สยามมัลติคอน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0142.02.1
8 กรกฎาคม 2563
น.3 พช.(คพ)51 จัดซื้อหม้อแปลง 160 KVA 3 P,22 -0.416/0.24 KV DYN 11 SC 8 กรกฎาคม 2563
น.1กฟจ.ชม.(e-bid)009/2563 จ้างเหมาเบ็ดเสร็จการก่อสร้างแบบเคเบิ้ลใต้ดินแรงต่ำงานเดอะ แพลตทินัม พายัพ จำกัด 8 กรกฎาคม 2563
ก.2 พนท.ปบ.097/2563 จ้างถ่ายเอกสารสำหรับปิดงาน กส. 7 กรกฎาคม 2563
น.2 พร.(คพ)42/2563  ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2563
น.2 พร.(คพ)41/2563 จัดซื้อเสา คอร.ยาว 12.20 เมตรใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2563
น.2 พร.(คพ)40/2563 จัดซื้อเสา คอร.ยาว 12.20 เมตรใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2563
น.2 พร.(คพ)38/2563 ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2563
น.2 พร.(คพ)37/2563 ซื้อหม้อแปลง 30 เควีเอ. ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2563
ต.2กฟอ.กญ.(ปบ.) 100/2563 งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบเฉพาะคราว ประจำเดือนมิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
63067199688 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่าย ฯ อบต.วังหว้า ถ.ชากตะไคร้-ดอนสำราญ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 3 กรกฎาคม 2563
ต.1ปข.(คพ.)075/2563 ซื้อพัสดุ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ
-1050010069 TR.,250KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC 1 เครื่อง
3 กรกฎาคม 2563
น.1ลพ.(บห)(ซต)76/2563 จัดซื้อวัสดุสำรองระดับปลอดภัย (Safety Stock) งบ (C-63-A-LPNXX.1000) จำนวน 11 รายการ 3 กรกฎาคม 2563
ก.2 นยอ.(กป)35108/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ก่อสร้างขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ น.ส.กฤตย์นิษฐา พิทักษ์สกุลหงษ์ ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 3 กรกฎาคม 2563
ก.2 พนท.(บห.)093/2563 ลงวันที่ 3 ก.ค. 63 จัดซื้อน้ำดื่ม 3 กรกฎาคม 2563
ต.1ทซ.(กส.)056/2563 จ้างเหมา ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านวังมะปรางค์ ม.3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 กรกฎาคม 2563
ต.1ทซ.(กส.)058/2563 จ้างเหมาก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่ายฯถนนสายบ้านเทพวังทอง-ท่าลานทอง (ช่วงสะพานบางเกตุ) กม.ที่ 32+160 ถึง 33+560 ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 กรกฎาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1327/2563 ขยายเขตฯ นางสาวอาภาพร ตันติวาจา ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน
C-63-D-UD2CS.0130.01.1
2 กรกฎาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1328/2563 ขยายเขตฯ อบต.กุดสระ บ้านโนนยาง ซอยเฟดดูร่า ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0121.02.1
2 กรกฎาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)1329/2563 ขยายเขตฯ อบต.กุดสระ บ้านโนนยาง ซอยฮองแคน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0122.02.1
2 กรกฎาคม 2563