รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ก.2พนท.(มต)044/2564 ลว.6 ม.ค.2564 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟอ.พานทอง 20 มกราคม 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)7/2564 จัดซื้อพัสดุ CT และ VT มิเตอร์แบ่งแดน งบ I-63-A-LPNBG.19.B302 จำนวน 2 รายการ 20 มกราคม 2564
กพส.(ปข)52/2564 ราคากลางงานจ้างจัดทำข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ประจำปี 2564 เป็นเงิน 737,230.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 20 มกราคม 2564
ต.2กฟอ.กม.(มต)167/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ตามวาระ ปรับปรุงไม้แป้นชำรุด คว่ำ/เอียง/ห้อย และใส่ฝาครอบมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ประจำปี 2564 20 มกราคม 2564
ก.1กฟส.อ.ลบล.(กป)001/2564 งานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงเสริม บริเวณแทงค์ประปา ม.7 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 20 มกราคม 2564
พนท.บค.001/2564 หมึกพิมพ์ SAMSUNG SCX4833FR 20 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0145 รายงานจ้างเหมาติดตั้งการ์ดกันงูบ้านท่ากลอย บ้านฝั่งคลอง บ้านท่าตะคล้อ บ้านท่าตะคล้อ 20 มกราคม 2564
น.1 มท.(กป.)0073/2564 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ฟีดเดอร์ 9 แผนที่2ของ กฟส.อ.แม่ทะ 19 มกราคม 2564
น.1 มท.(กป.)0072/2564 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ฟีดเดอร์ 9 แผนที่1 ของ กฟส.อ.แม่ทะ 19 มกราคม 2564
น.2 พร.(คพ.)6/2564 จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 4 รายการ งบผู้ใช้ไฟ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 19 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)131/2564 ขยายเขตฯ อบต.หนองนาคำ บ้านดอนภู่ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0138.02.2
19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(บห.)007/2564 ลงวันที่ 19 ม.ค. 64 จัดจ้างดูแลรักษาต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน เดือนมกราคม 2564 19 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)132/2564 ขยายเขตฯ อบต.หนองนาคำ บ้านหนองนาคำ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0137.02.2
19 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)130/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 ซอยบ๋าต๋อน ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.3044
19 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)129/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านดอนภู่ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.3051
19 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)133/2564 ขยายเขตฯ อบต.หนองนาคำ บ้านหนองนาคำ ม.1 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0136.02.2
19 มกราคม 2564
น.1ลี้(จจ.)016/2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่ตืน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 19 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)2406 รายงานขอจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแผนเดือนมกราคม 2564 แผนงานที่ 2 ไลน์บ้านนายาว-บ้านาอิสาน 19 มกราคม 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)6/2564 จัดซื้อวัตต์อาวร์มิเตอร์ 1เฟส 2สาย 220โวลท์ 15(45)แอมป์ งบ I-63-A-LPNXX.14.AA01 จำนวน 1 รายการ 19 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(มต.)048/2564 ลงวันที่ 19/01/2564 ซ่อมรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน ขย 2968 ชลบุรี 19 มกราคม 2564