รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ก.2 นยอ.(กป)36311/2563 ลว. 19 ต.ค.2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่ารแง)ก่อสร้างขยายเขต นายวิทวัส หอมเจริญ หมู่ 3 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 19 ตุลาคม 2563
ก.2 นยอ.(กป)36309/2563 ลว. 19 ต.ค.2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างขยายเขต งบผู้ใช้ไฟ น.ส.เสาวคนธ์ รสฟุ้ง หมู่ 7 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 19 ตุลาคม 2563
พนท.บค.051/2563 ค่าหมึกพิมพ์ SAMSUNG SCX4833FR 19 ตุลาคม 2563
น.2 พร.(คพ)66/2563 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 9 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 19 ตุลาคม 2563
น.1ลพ.(บห)(ซต)110/2563 จัดซื้อวัสดุสำรองระดับปลอดภัย(Safety Stock) งบ C-63-A-LPNXX.1000 จำนวน 18 รายการ 19 ตุลาคม 2563
ฉ.2 นยน.(กป) 35212/2563 ลว. 15 ก.ค 2563 ขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านซำสะกวยน้อย คุ้มบ้านซำเหนือ-สวนป่ายางใหญ่) ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/326/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0249 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/325/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ฟุทาบะ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0237 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/324/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายอุดม สืบญาติ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0243 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/323/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายมนตรี ยะแสง หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0252 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/322/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ซินหลง อินดัสเตรียล จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0244 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/321/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายศราวุฒิ แว่นวงษ์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0241 19 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/320/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสิงห์ ต้นวงศ์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0236 19 ตุลาคม 2563
น.1.ชม.2(กส.)(จฉ.)011/2563 จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย บจก.สเปซ 2 (โมโนทาวน์ 2 ) ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 19 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2045/2563 ซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 50 ต.มม. รหัส 1020070002 จำนวน 5,000 เมตร 16 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส)2064/2563 ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 8 เมตร จำนวน 80 ต้น 16 ตุลาคม 2563
น.1ลพ.(บห)(ซต)109/2563 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน งบ(C-62-A-LPNXX.1000) จำนวน 6 รายการ 16 ตุลาคม 2563
63I011S248 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินซ่อมหม้อแปลงชำรุดของ กฟจ.นครปฐม จำนวน 10 เครื่อง ตามอนุมัติ ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ก.3 นฐ.(ปบ.) 029 /2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และตามอนุมัติโอนงบประมาณ เลขที่ ก.3 กบล.(มม.) 35638 /2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จำนวน 10 เครื่อง 16 ตุลาคม 2563
พนท.บค.051/2563 ค่าบอร์ดอะคริลิคใส ช่องทางติดต่อสอบถาม ติดตามงาน แจ้งเรื่องร้องเรียน 16 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(กส.)2071/2563 ขยายเขตฯ ปั๊ม PT บ้านข้าวสาร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน
C-63-D-UD2CS.0229.02.2
16 ตุลาคม 2563