รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ File
น.3 หค.(กป.)/จ.36/2564 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันงู ( Snake Guard ) 22 มิถุนายน 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)83/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบลงทุน คพจ.2 แผน 4 (P-TDD02.4-A-LPNXX.1000) จำนวน 17 รายการ 22 มิถุนายน 2564
3001873046 ขยายเขตปรับปรุงฯ บ.ทุ่งมั่ง (เกษตรไป บ.แดงน้อย) 22 มิถุนายน 2564
ก.2-สชข.(บง.)/0300 ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องนับแบงค์ 22 มิถุนายน 2564
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-2066/2564 ลว. 17 มิ.ย. 2564 ซื้อ หม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 6 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2564
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-2065/2564 ลว. 17 มิ.ย. 2564 ซื้อ เสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 310 ต้น งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2564
ต.1ปข.(กส.)364/2564 ลว.19 พ.ค. 2564 งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านห้วยยางฝั่งขวาบน (ช่วง 2/7) 21 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส)1236/2564 ซื้อเสาคอนกรีต รหัส 1000010001 ขนาด 8 เมตร จำนวน 80 ต้น 21 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส)1235/2564 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส รหัส 1050000011 จำนวน 5 เครื่อง 21 มิถุนายน 2564
น.1ลพ.(บห)(ซต)82/2564 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบลงทุน คพจ.2 แผน 4 (P-TDD02.4-A-LPNXX.1000) จำนวน 19 รายการ 21 มิถุนายน 2564
3001862542 ขยายเขต บ.ละทาย คุ้มวัดบ้านโอ้น 21 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1122 รายงานขอจัดทำบล็อกพ่นสี(พ่นเสาไฟฟ้า)ตัวอักษรและตัวเลข กฟส.สชข. 21 มิถุนายน 2564
ก.2 พนท.(บห.)077/2564 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 64 จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 7กน-5744 กทม. 21 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1019 รายงานขอจ้างซักผ้าขาว-เหลืองที่ใช้ประดับรั้วสำนักงาน กฟส.สชข. 21 มิถุนายน 2564
ก.2สชข.(กป.)1006 รายงานขอจัดซื้อ Power Supply เพื่อซ่อมคอมพิวเตอร์ในแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ 21 มิถุนายน 2564
น.1จห.(ซจ.)01/2564 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในระบบ TAMS ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 21 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)1274/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ.ดอนแดง ม.8 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.4029
21 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.1272/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ.สามพร้าว ม.1 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.4025
21 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)1273/2564 ขยายเขตฯ ไฟฟ้าทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท บ.ขมิ้นบ่อโคลน ต.นาข่า อ.เมือง
จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-64-D-UD2CS.0111.02.2
21 มิถุนายน 2564
ฉ.1อด.2(กส.)1285/2564 ขยายเขตฯ ไฟฟ้าทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท บ.ดงเหล่าต้อง ต.สามพร้าว อ.เมือง
จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-64-D-UD2CS.0112.02.2
21 มิถุนายน 2564